Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp

Ngày 3/2/2021

13 CBGVNV hoàn thành nhiệm vụ cao đẹp