Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết

Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!