Lễ kết nạp đảng viên ngày 10/10/2021
Lễ kết nạp đảng viên ngày 10/10/2021